สมรรถนะวิชาชีพครู PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 09 December 2012 15:43

สมรรถนะวิชาชีพครู. สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์

แนวข้อสอบสมรรถนะพร้อมเฉลย
เลือก คาตอบ ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อ 1. “สมรรถนะ” ข้อใดถูกต้อง
ก. Competition ข. Competency
ค. Comunication ง. Competation
ข้อ 2 “สมรรถนะ” เป็นแนวคิดของใคร
ก. David Mc Cry ข. H.Harvard
ค. David Mc Clelland ง. Jame Villson
ข้อ 3. ข้อใด เป็นความหมายของ “สมรรถนะ”
ก. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่สามารถทางานได้ดีและหลากหลายวิธี
ข. คุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ค. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงาน ได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ทาให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงาน ได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
ข้อ 4. ข้อใดคือ องค์ประกอบของสมรรถนะ
ก. ความรู้ ข. ทักษะ
ค. ความสามารถ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 5. ส่วนใดที่พัฒนาได้ง่าย ตาม Iceberg Model
ก. ทักษะ ข. อุปนิสัย
ค. ภาพลักษณ์ภายใน ง. บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม
ข้อ 6. สมรรถนะมีกี่ประเภท
ก. 2 ข. 3 ค. 4 ง. 5
ข้อ 7. Core Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การพัฒนาผู้เรียน
ข้อ 8. Functional Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การพัฒนาตนเอง ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ใช้ตอบคาถาม ข้อ 9-12
ก. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กาหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง
ข. การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ค. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างและดารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ง. ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อ 9. ข้อใด ความหมายของ สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 10. ข้อใด ความหมายของ สมรรถนะ การบริการที่ดี
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 11. ข้อใด ความหมายของ สมรรถนะ การพัฒนาตนเอง
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 12. ข้อใด ความหมายของ สมรรถนะ การทางานเป็นทีม
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 13. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ก. ความสามารถในการวางแผน การกาหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน
ข. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ค. ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ง. ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบ
ความสาเร็จ
จ. ถูกทุกข้อ
ข้อ 14. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การบริการที่ดี
ก. ความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ ข. การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
ค. ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
ข้อ 15. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การพัฒนาตนเอง
ก. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ
ข. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การทางานเป็นทีม
ก. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
ข. การเสริมแรงให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน
ค. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 17. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การทางานเป็นทีม
ก. การแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตาม
ข. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
ข้อ 18. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ข. มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ค. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม ง. การประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี
จ. ถูกทุกข้อ
ใช้ตอบคาถาม ข้อ 19 -24
ก. ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ข. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ค. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา การกากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน
ง. ความสามารถในการทาความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนาไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดาเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
จ. คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ฉ. การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ข้อ 19. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 20. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ การพัฒนาผู้เรียน
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 21. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ การบริหารจัดการชั้นเรียน
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 22. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ ค ง. ข้อ ง
ข้อ 23. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ ภาวะผู้นาครู
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ จ ง. ข้อ ฉ
ข้อ 24. ข้อใดเป็นความหมายของ สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ก. ข้อ ก ข. ข้อ ข ค. ข้อ จ ง. ข้อ ฉ
ข้อ 25. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ก. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ข. ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
ค. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 26. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ก. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
ข. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ค. การพัฒนากิจกรรมการสอน
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ข้อ 27. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การพัฒนาผู้เรียน
ก. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
ข. การพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาพกาย และสุขภาพจิตผู้เรียน
ค. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
ง. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จ. ถูกทุกข้อ
ข้อ 28. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การบริหารจัดการชั้นเรียน
ก. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน
ข. จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
ค. กากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 29. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ก. การวิเคราะห์ ข. การสังเคราะห์
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 30. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ ภาวะผู้นาครู
ก. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู ข. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์
ค. การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 31. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ ภาวะผู้นาครู
ก. การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง ข. การเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
ค. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
ข้อ 32. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ก. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
ข. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้
ค. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้ผู้เรียน
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
เฉลยข้อสอบชุดที่ สมรรถนะวิชาชีพ

1-ข     
2-ค     
3-ค     
4-ง     
5-ก
6-ก
7-ง
8-ค
9-ก
10-ง
11-ข
12-ค
13-จ
14-ง
15-ง
16-ง
17-ง
18-จ
19-ก
20-ข
21-ค
22-ง
23-ค
24-ง
25-ง
26-ง
27-จ
28-ง
29-ง
30-ง
31-ง
32-ง

Last Updated on Sunday, 07 April 2013 02:23
 
 

สังคมเครือข่าย