kruya.netตั้งฐานานุกรมพระครูปลัดอรรถพล คำสะอาด 


งานศพ นายสมบูรณ์  เลิศศิริ 


ประชาสัมพันธ์โครงการทาสีอาคารเรียน ร.ร.วัดสนามช้างงานฉลองสัญบัตรพัดยศพระครูสุธรรมวรานุยุต


สูตรคำนวนเงินปันผลสหกรณ์

ครูฉะเชิงเทรา ปี 2560 (ล่วงหน้า)


 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ม.5 ต.เสม็ดใต้

ประจำปีงบประมาณ 2560 ...


การเข้าไปดูสลิปเงินบำนาญ-เงินชพค.,ชพส


ความรู้เรื่องการขายฝากอสังหาริมทรัพย์


สิ่งควรรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ


คนตกงานอ่านข่าว


 การเลือกผู้ใหญ่บ้าน แบ่งหน้าที่ในงานประจำปีวัดเสม็ดเหนือ


มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ม.5 ต.เสม็ดใต้


โครงการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1-2558


บทประกาศประชาสัมพันธ์ การสอบครูผู้ช่วย 19 เม.ย.2557


บทประกาศประชาสัมพันธ์ การสอบครูผู้ช่วย 20 เม.ย.2557  


เมื่อตำแหน่งนายก อบต.ว่างลง เลือกเข้าไปแทนได้นานเท่าไร


แบบเขียนคำวินิจฉัยของกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายบุคคล

เมื่อมีการสืบสวนว่ากระทำผิดวินัย ทำไงดี !!

กฎกระทวงเรื่องทรงผมนักเรียน-2556 ไม่ได้ให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจ!!

เงินเดือนเลื่อนไหลอาศัยตั้งเบิกในอันดับถัดไปคลอดแล้ว!!

สมุนไพรพรมมิป้องกันโรคอัลไซเมอร์

โรงเรียนรับผู้ไม่มีใบอนุญาตฯมาสอนจะมีผลอย่างไร!

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

โรงเรียนให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อยอมให้ลงโทษโดยการเฆี่ยน
นักเรียนในปกครองของตนไว้ล่วงหน้า จะมีผลอย่างไร

สเปค TV และ TABLET สพฐ.2556 และข้อระวัง!!

ทุจจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วย สงสัยอะไร? 

สูตรคิดคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แบบบันทึกความดีของข้าราชการครูฯ 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ

มาลองคิดภาษีตามอัตราใหม่กันนะครับ

การสูบนิโคติน หรือบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือไม่

นโยบาย 10  ข้อ ของ รมว.ศึกษาธิการ

สถาบันการศึกษาที่คุรุสภารับรองให้เปิดสอน ป.บัณฑิตครู

หลักเกณฑ์ตาม ว12  (หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.6/ว12)


..เมื่อมีคนกล่าวหาคุณว่ากระทำผิดวินัยราชการ และมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลหรือไม่ คุณควรจะทำอย่างไรดี
บางท่านอาจบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดผมจะต้องสู้ ผมจะต้องตอบโต้ไปว่า ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งโดยไม่เป็นธรรม กลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัย
กรุณาเปิดใจกว้างๆรับังสักนิดนะครับพี่น้องข้าราชการทั้งหลาย ผมขอเสนอแนะสักเล็กน้อยดังนี้ ข้าราชการทุกคนอาจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกันได้
เมื่อท่านถูกกล่าวหาและมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว ....สิ่งที่ท่านควรทำคือ 1.ต้องทบทวนดูว่าท่านมีพฤติกรรมหรือมีการกระทำ
ดังเช่นที่กล่าวหาหรือไม่  2.เพราะเหตุใดท่านจึงกระทำไปเช่นนั้นมีอะไรจูงใจให้ท่านทำ  3.ท่านกระทำไปด้วยความจงใจ  หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัย
ประการใด  4.ท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำของท่านหรือไม่อย่างไร ......
....เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทำการสืบสวนเรื่องราวต่างๆจากท่าน มิใช่ว่าท่านไปโต้แย้งว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งโดยไม่เป็นธรรม
กลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัยแก่ท่าน หรือโต้แย้งใดๆ สิ่งที่ต้องทำคือแก้ข้อกล่าวหาให้ลุล่วงไปให้ได้ คือ 1.ท่านไม่ได้กระทำดังที่กล่าวหา
2.หากท่านกระทำดังที่กล่าวหาจริง ท่านกระทำไปด้วยเหตุสุดวิสัยไม่ใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 3.การกระทำของท่านไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ทางราชการ แต่กลับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนเป็นอย่างดี
...การกล่าวอ ้างของท่านนั้นจะต้องมีพยานหลักฐานประกอบให้น่าเชื่อถือ มิใช่กล่าวอ้างขึ้นมาลอย ๆ ต้องมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้คณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงนำไปชั่งน้ำหนักและคล้อยตามคำกล่าวอ้างของท่าน จนนำไปสู่การชี้ข้อกล่าวหาที่ว่าท่านการกระทำผิดวินัยนั้นไม่มีมูล
และเห็นควรยุติเรื่อง
....ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งโดยไม่เป็นธรรม กลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัย ท่านเก็บไว้ก่อนเถอะครับรอไว้จนกว่าเมื่อการแก้ข้อกล่าวหา
ในคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของท่านไม่เป็นผล โดยคณะกรรมการชี้ว่า ข้อกล่าวหามีมูล
...คราวนี้ละงานเข้า ท่านจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยในลำดับต่อไป คือ ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่ง > ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย เพื่อดำเนินการสอบสวน
ตามขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสอบสวนวินัยนี้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีอำนาจเรียก คน เรียกเอกสาร เรียกวัตถุต่างๆ นำมาสู่กระบวนการสอบสวน
ได้ทั้งสิ้น > เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสรุปเสนอ    ผู้บังคับบัญชาว่าการกระทำของท่านมีความผิดตามกฎหมายใด มาตราใด ควรลงโทษสถานใด > ผู้บังคับบัญชา
ก็จะมีคำสั่งลงโทษตามนั้น  > ผู้บังคับบัญชารายงานตามกฎหมาย  
...ในขั้นนี้เอง หากท่านเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัย ท่านจะต้องไปตามลำดับตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ่งรายละเอียดจะไม่ขอกล่าวถึง ในที่นี้  ในการอุทธรณ์คำสั่งนั้นท่านจะต้องมีเหตุผลและหลักฐานให้มีน้ำหนักเพียงพอมาประกอบเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษดังกล่าวไป
มิใช่เพียงกล่าวลอยๆขาดพยานหลักฐาน หรือมีพยานหลักฐานก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งโดยไม่เป็นธรรม กลั่นแกล้งดำเนินการทางวินัย
แก่ท่าน
...เมื่อการอุทธรณ์คำสั่งนั้นของท่านนั้นเป็นผล ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปก็จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือยกเลิกคำสั่งลงโทษไป ..แต่ถ้าไม่เป็นผล
ก็จะยกคำร้องของท่านและยืนยันคำสั่งเดิม  > ท่านก็ยังมีสิทธินำกรณีของท่านไปสู่ศาลปกครอง ได้อีกชั้นหนึ่งเพราะถือว่าเป็นคดีทางปกครอง อย่างไรก็ตาม
ท่านต้องมีเหตุผลและหลักฐานให้มีน้ำหนักเพียงพอมิฉะนั้นก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่จะทำให้เสียเวลา เสียเงินเสียทองเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับ !!
 
 

สังคมเครือข่าย

Who's Online

We have 3 guests online